Bài tập chia động từ hay gặp trong Tiếng Anh

Bài tập chia động từ các thì trong Tiếng Anh là một dạng bài tập luôn luôn xảy ra trong chương trình học phổ thông của các bạn học sinh. Nó luôn góp mặt trong các bài kiểm tra, nếu bạn không nắm rõ thì sẽ dễ bị nhầm lẫn và làm sai các bài tập. Vì thế hôm nay hãy cũng cố lại kiến thức và một số bài tập về chia động từ nhé!

Bài tập chia động từ

Cách chia động từ theo thì

THÌ HIỆN TẠI – PRESENT TENSES

Hiện tại đơn

 

 • Câu khẳng định: S + am/is/are + (not) + N/Adj S + V (s/es)
 • Câu phủ định: S + do/does + not + V-bare (động từ nguyên mẫu)
 • Câu nghi vấn:

– Am/Is/Are + S + N/Adj? Wh + am/is/are + S + N/Adj?

– Do/Does + S + V-bare? Wh + do/does + S + V-bare?

 

Hiện tại tiếp diễn

 

 • Câu khẳng định: S + am/is/are + V-ing
 • Câu phủ định: S + am/is/are + not + V-ing
 • Câu nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing?

Hiện tại hoàn thành

 

 • Câu khẳng định: S + have/has + V-ed/V3
 • Câu phủ định: S + have/has + not + V-ed/V3 (have not = haven’t has not = hasn’t)
 • Câu nghi vấn: Have/Has + S+ V-ed/V3?

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 

 • Câu khẳng định: S + have/has + been + V-ing
 • Câu phủ định: S + have/has + not + been + V-ing
 • Câu nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing?
THÌ QUÁ KHỨ – PAST TENSES

Quá khứ đơn

 

 • Câu khẳng định: S + was/were + N/Adj S + V-ed/V2
 • Câu phủ định:

– S + was/were + not + N/Adj (was not = wasn’t, were not = weren’t)

– S + did + not + V-bare (did not = didn’t)

 • Câu nghi vấn: Was/Were + S + N/Adj? Did + S + V-bare?

Quá khứ tiếp diễn

 

 • Câu khẳng định: S + was/were + V-ing
 • Câu phủ định: S + was/were + not + V-ing
 • Câu nghi vấn: Was/Were + S + V-ing?

Quá khứ hoàn thành

 

 • Câu khẳng định: S + had + V-ed/V3
 • Câu phủ định: S + had + not + V-ed/V3 (had not = hadn’t)
 • Câu nghi vấn: Had + S + V-ed/V3?

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 

 • Câu khẳng định: S + had + been + V-ing
 • Câu phủ định: S + had + not + been + V-ing (had not = hadn’t)
 • Câu nghi vấn: Had + S + been + V-ing?
THÌ TƯƠNG LAI – FUTURE TENSES

Tương lai đơn

 

 • Câu khẳng định: S + will + V-bare
 • Câu phủ định: S + will + not + V-bare (will not = won’t)
 • Câu nghi vấn: Will + S + V-bare?

Tương lai gần

 

 • Câu khẳng định: S + am/is/are + going to + V-bare
 • Câu phủ định: S + am/is/are + not + going to + V-bare
 • Câu nghi vấn: Am/Is/Are + S + going to + V-bare? WH- + am/is/are + going to + V-bare?

Tương lai tiếp diễn

 

 • Câu khẳng định: S + will + be + V-ing
 • Câu phủ định: S + will + not + be + V-ing (will not = won’t)
 • Câu nghi vấn: Will + S + be + V-ing?

Tương lai hoàn thành

 

 • Câu khẳng định: S + will + have + V-ed/V3
 • Câu phủ định: S + will + not + have + V-ed/V3 (will not = won’t)
 • Câu nghi vấn: Will + S + have + V-ed/V3?

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

 

 • Câu khẳng định: S + will + have + been + V-ing
 • Câu phủ định: S + will + not + have + been + V-ing (will not = won’t)
 • Câu nghi vấn: Will + S + have + been + V-ing?

Cách chia động từ đặc biệt

1. Trong Tiếng Anh, sẽ có một số trường hợp mà những động từ theo sau nó sẽ mặc định phải là To inf

Công thức: V – To V hay còn gọi là cụm động từ nguyên mẫu. Có thể tham khảo một số động từ mà theo sau nó là To inf:

 • Afford: đủ khả năng
 • Appear: xuất hiện
 • Fail: thất bại
 • Arrange: sắp xếp
 • Bear: chịu đựng
 • Begin: bắt đầu
 • Choose: lựa chọn
 • Promise: hứa
 • Decide: quyết định
 • Expect: mong đợi
 • Wish: ước
 • Refuse: từ chối
 • Learn: học hỏi
 • Hesitate: do dự
 • Intend: dự định
 • Prepare: chuẩn bị
 • Manage: thành công
 • Neglect: thờ ơ
 • Propose: đề xuất
 • Offer: đề nghị
 • Pretend: giả vờ
 • Seem: dường như
 • Swear: thề
 • Want: muốn

Công thức: V – O – To V. Có thể tham khảo một số động từ sau:

 • Advise: khuyên
 • Ask: hỏi
 • Encourage: động viên
 • Forbid: cấm
 • Permit: cho phép
 • Remind: nhắc nhở
 • Allow: cho phép
 • Expect: mong đợi
 • Invite: mời
 • Need: cần
 • Order: ra lệnh
 • Persuade: thuyết phục
 • Request: yêu cầu
 • Want: muốn
 • Wish: ước
 • Instruct: hướng dẫn
 • Mean: nghĩa là
 • Force: ép buộc
 • Teach: dạy
 • Tempt: xúi giục

2. Những động từ mà theo sau nó là V-ing

Các động từ chỉ giác quan: hear, see, feel, notice, watch, observe… Và một số động từ tham khảo dưới đây, lưu ý sẽ có những trường hợp ngoại lệ chứ không đúng hoàn toàn cho mọi trường hợp:

 • Anticipate: Tham gia
 • Avoid: Tránh
 • Delay: Trì hoãn
 • Postpone: Trì hoãn
 • Quit: Bỏ
 • Admit: chấp nhận
 • Discuss: thảo luận
 • Mention: đề cập
 • Suggest: gợi ý
 • Urge: thúc giục
 • Keep: giữ
 • Urge: thúc giục
 • Continue: tiếp tục
 • Involve : bao gồm
 • Enjoy: thích
 • Practice: thực hành
 • Dislike: ko thích
 • Mind: quan tâm
 • Tolerate: cho phép
 • Love: yêu
 • Hate: ghét
 • Resent: gửi lại
 • Understand: hiểu
 • Resist: chống cự
 • Recall: nhắc
 • Consider: cân nhắc
 • Deny: từ chối
 • Imagine: tưởng tượng

Bài tập chia động từ

3. Có những động từ mà theo sau nó có thể là To inf hoặc V-ing:

 • Stop
 • Forget
 • Remember
 • Regret
 • Try
 • Need
 • Want
 • Mean
 • Go on

Bài tập chia động từ

Bài 1: Sử dụng các động từ Get – Change – Improve – Increase – Become – Rise – Fall – Learn để hoàn thành các câu bên dưới, có thể sử dụng nhiều lần cho một động từ

1. He is still ill but he……………better slowly.

2. The world…………….Things never stay at the same.

3. George has gone to work in Spain. When he arrived, his Spanish wasn’t very good. But now, it…………..

4. The population of the world………………very fast.

5. Silvia……………Chinese at the moment.

6. The number of people without jobs…………….at the moment.

7. These days food………………more and more expensive.

8. The cost of living……………..nowadays.

9. The economic situation is already very bad and it………………worse.

10. Is your English……………better?

ĐÁP ÁN:

1. is getting 

2. is changing 

3. is improving

4. is rising 

5. is learning

6. is rising / is falling / is increasing

7. is getting / is becoming

8. is rising / is increasing

9. is getting / is becoming

10. getting

Bài 2: Chia động từ ở trong ngoặc

1. He decided _____ (buy) a new house.

2. He looked at me and _____(ask) me _____(leave).

3. Alex gave up _____ (smoke) .

4. I have tried _____(study) but the ending is still nothing.

5. I enjoy ____(write) a romantic novel.

6. Do you like (listen) to music?

7. Avoid _____ (make) silly mistakes.

8. My parents want me _____(married) before 30 years old.

9. He tries _____(run) fast to get rid of the ferocious dog.

10. I feel he doesn’t _____(love) me anymore.

ĐÁP ÁN:

1. to buy

2. Asked- to leave

3. smoking

4. to study

5. writing

6. listening

7. making

8. to get married

9. to run

10. love

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. When the phone rang, she………….

A. was cooking

B. is going to cook

C. has cooked

2. After they…………..the books, they……………….their journey.

A. delivered / were starting

B. delivered / started

C. were delivering / were starting

3. After struggling for weeks I………the job I…………and now I’m happy with it.

A. got / wanted

B. got / have been wanting

C. was getting / wanted

4. Newspaper say the minister……………someone suitable for the task he………….to get hold of.

A. will appoint / wants

B. is going to appoint / will want

C. appoints / wants

5. Some years ago people…………living in the city centers but now they…………..to live in the suburbs.

A. had preferred / prefer

B. preferred / prefer

C. have preferred / prefer

6. I……………you with your homework as soon as I…………..writing these reports.

A. am helping / have finished

B. will help / have finished

C. help / am going to finish 

7. He…………his family when he…………..a school boy.

A. supported / is

B. supported / was being

C. supported / was

8. My plane………….at 5 pm on Monday. I don’t need to call a taxi, my friend………..me to the airport.

A. is leaving / will take

B. will leave / takes

C. leaves / is going to take

9. We……………our work in the gargare by the she…………….from the market.

A. will have finished / arrives

B. finished / has arrived

C. have finished / arrived

10. I…………..the hours I spent in the dorm with people who thought they were much clever than I was.

A. remembered

B. will remember

C. remember

ĐÁP ÁN

1. A

2. B

3. A

4. A

5. B

6. B

7. C

8. C

9. A

10. C

Bài 4: Chia động từ ở trong ngoặc

1. The boys prefer ( watch) cartoons to ( read) books.

2. The children like ( play) soccer but hate ( do) homework..

3. He refused (teach) my son

4. I can’t find my pen. You ( see) it?

5. We used (dream) of a car when we (be) children.

6. Would you mind (show) me how (solve) this problem?

7. He’s thinking about (propose) to her.

8. She hates (wear) high heels.

9. The kids enjoyed (go) out to play.

10. She looked forward (see) you.

ĐÁP ÁN:

1. watching – reading

2. playing – doing

3. to teach

4. have …seen

5. to dream – were

6. showing – to solve

7. prosoing

8. wearing

9. going

10. seeing

Xem thêm:

4/5 - (1 bình chọn)

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *