TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ DỤNG CỤ VĂN PHÒNG

 1. Sticky note /’stiki nout/: giấy ghi chú có keo dính
 2. Pencil sharpener /ˈpensl ˈʃɑːrpnər/: đồ gọt bút chì
 3. Stapler /ˈsteɪplər/: đồ bấm ghim
 4. Paper clip /ˈpeɪpər klɪp/: kẹp giấy
 5. Pen /pen/: bút bi
 6. Pencil /ˈpensəl/: bút chì
 7. Eraser /ɪˈreɪsər/: gôm/tẩy
 8. Calculator /ˈkælkjəleɪtər/: máy tính bỏ túi
 9. Ruler /ˈruːlər/: thước đo
 10. Notebook /ˈnəʊtbʊk/: sổ tay
 11. Scissors /ˈsɪzəz/: cái kéo
 12. Staple remover /ˈsteɪpəl rɪˈmuvər/: đồ gỡ đinh bấm
 13. Highlighter /ˈhaɪlaɪtər/: bút dạ quang
 14. Marker /ˈmɑːkər/: bút lông (có ngòi bút lớn)
 15. Envelope /ˈenvələʊp/ :bao thư
 16. Carbon pad /’kɑ:bən pæd/ : giấy than
 17. File /fail/ : hồ sơ, tài liệu
 18. File folder /fail ‘fouldə/ : bìa hồ sơ cứng
 19. Binder/’baɪndə/ : bìa rời, để giữ giấy tờ
 20. Pin / pɪn/  : cái ghim giấy
 21. Push pin /puʃ  pɪn/ : cái ghim giấy lớn.
 22. Rubber band /’rʌbə bænd/ : dây thun
 23. Scotch tape /skɔtʃ teip/ : băng keo trong
 24. Correction pen /kə’rekʃn pen/ : bút xóa
 25. Card visit /kɑ:d ‘vɪzɪt/ : danh thiếp
 26. Tape /teip/ : băng dính
 27. Massive tape /’mæsiv teip/: băng keo bản lớn
 28. Glue  /glu:/ : keo
 29. Liquid glue /’likwid glu:/ : keo lỏng
 30. Glue stick /glu: stick/ : keo khô
 31. Printer /’printə/ : máy in
 32. Ink /iɳk/: Mực, mực in
 33. Computer /kəm’pju:tə/ : máy tính
 34. Laptop /ˈlæptɒp/ : máy tính cá nhân
 35. Photocopier /ˈfəʊtəʊkɒpiə(r)/ : máy phô-tô
 36. Fax /fæks/ : máy fax
 37. Projector /prəˈdʒektə(r)/ : máy chiếu
 38. Calendar /ˈkælɪndə(r)  : lịch
 39. Whiteboard /ˈwaɪtbɔːd : bảng trắng
 40. Telephone /ˈtelɪfəʊn/ : điện thoại
 41. Bookshelf /ˈbʊkʃelf/ : kệ sách
 42. Desk /desk/ : bàn làm việc
 43. Chair /tʃeə(r)/ : ghế
 44. Fan /fæn/ : quạt
 45. Air-conditioner /ˈeə – kəndɪʃənə(r): máy lạnh
Rate this post

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *